Životní prostředí

Životní prostředí

Máme štěstí, že žijeme ve městě, které není zasaženo průmyslovými exhalacemi, ale i v krásné jihočeské krajině si životní prostředí zaslouží zásadní pozornost. Tábor musí řešit problematiku odpadů, energetických úspor, městské zeleně a péče o ni, zásobování vodou a další ekologické otázky. Podle našeho názoru je proto potřeba:

 • šetrně hospodařit s energiemi, což představuje zavedení energetického managementu prostřednictvím metody EPC, která umožňuje snižovat energetické náklady bez nutnosti vysokých investic
 • zejména pro radnici i všechny městské organizace musí platit posloupnost: prevence vzniku odpadů → minimalizace odpadů → recyklace, eventuálně energetické využití → skládkování
 • řešit problematiku nakládání s odpady, protože ukončení skládkování je plánováno na rok 2022; základem je ale snižovat preventivními opatřeními objem směsného odpadu (více kontejnerů na třídění, pokračování dotací na kompostéry, řádný provoz sběrných dvorů s pracovní dobou podle potřeb občanů atd.)
 • systematická revitalizace sídlišť
 • posílit péči o čistotu a zeleň a podporovat vznik komunitních zahrádek
 • snažit se vytvořit strategii pro nakládání s dešťovou vodou ve městě
 • zajišťovat průběžnou opravu a údržbu dětských hřišť a zvážit možnost jejich rozšíření do nových lokalit
 • udržovat a revitalizovat městské parky, prioritně řešit Husův park
 • dbát na průběžnou údržbu a úpravu parteru města – odpadní koše a čistota kolem nich, natřené lavičky, stojany na kola, půjčovna kol, informační tabule apod.
 • zohlednit výstupy z plánu na snižování emisí a imisí v rámci investiční činnosti města a při každodenních činnostech (dostatečný úklid vozovek a chodníků, vozidla na CNG apod.) a zároveň podporovat elektromobilitu, primárně u města a jeho příspěvkových organizací
 • podporovat environmentální výchovu a osvětu, včetně spolupráce s neziskovým sektorem
 • opětovně se zúčastnit projektu Rozkvetlé město – ENTENTE FLORALE a podnítit občanské aktivity v této oblasti