Prosincové zastupitelstvo

V pondělí 16.12.2019 se konalo poslední zasedání táborského zastupitelstva.

Táborská koalice dala občanům našeho města „dárek“ pod stromeček, a to v podobě navýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Za odpady zaplatí každý z nás ročně částku 696 Kč. Z řad našich zastupitelů zazněly zásadní připomínky, kdy jsme požadovali po místostarostovi Klecandovi předložit již před rokem koncepci pro oblast odpadového hospodářství, její strategické cíle, inovace v zavedeném systému. Do dnešního dne však z jeho strany nebylo přeloženo nic, i když po svém nástupu do funkce sliboval, že jakmile se v problematice zorientuje, dá své plány a vize na stůl. Lze si vše vysvětlit i tak, že do dnešního dne neví, co vše řídí. Místostarosta ve svém příspěvku vystoupil zcela populistky, jak je jeho dobrým zvykem, a zmínil pouze města, která zvyšují poplatek. Zapomněl ale dodat, že jsou obce i města, která tuto službu svým občanům poskytují zcela zdarma. Zajímavou poznámkou přispěl místostarosta, když sdělil, že pokud si neví město rady, nechá si vše vyhodnotit a zpracovat agenturou.

Klíčovým bodem bylo schvalování rozpočtu města pro rok 2020. Koalice se mohla spolehnout na 2 hlasy z řad KSČM, ostatně jako v některých jiných případech. Za SNK jsem navrhla doplnění navrženého usnesení směrem ke starostovi, aby na březnovém zasedání zastupitelstva v roce 2020 předložil rozpočtové opatření na vytvoření rezervy ve výši 10 mil. Kč na provozní a investiční příspěvky pro základní a mateřské školy (částka 10 mil. Kč je pouze „kapkou“ v rozpočtu města).  Tyto finance mohly sloužit pro úpravy okolí škol, jejich zahrad, na doplnění mobiliáře o nové herní prvky apod. Tento návrh koalice smetla, včetně místostarostky Bastlové, která má oblast školství na starosti s argumentací, že základní i mateřské školství má v Tábor peněz dost.

Pro úplnost číselné vyjádření táborského rozpočttu:

Celkové příjmy po konsolidaci jsou ve výši 884, 463 mil. Kč

Celkové výdaje po konsolidaci jsou 963,151 mil. Kč

Saldo rozpočtu je 78, 687 mil. Kč, toto saldo je kryto krom jiného i přijatým úvěrem ve výši 100 mil. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá i politika táborské koalice, stavíme rádi, ale pouze za své (tedy z našeho rozpočtu), dotace radši nechceme, museli bychom respektovat dotační pravidla (např. možnost získání dotace na výstavbu haly Mír 40 až 50 mil. Kč).

Jedním z prvních počinů Pirátů v táborské koalice bylo prosazení jejich zájmu přistoupit k Paktu starostů a primátorů, které bylo schváleno koaličními hlasy v dubnu 2019. Na dotazy, co nám přistoupení k Paktu přinese, nenacházel místostarosta Klecanda konkrétní odpovědi. Na posledním zastupitelstvu předložil materiál týkající se Udržitelné energetiky a klima v Táboře. Cílem má být snížení CO2 do roku 2030. částka za zpracování není nijak nízká, je ve výši 1, 296 mil. Kč (pravda projekt bude podpořen ze SFŽP). Na dotazy, co vše je předmětem projektu a jaké budou výstupy, nedokázal místostarosta Klecanda odpovědět,  komentoval, že město bude měřit, co vše ale nevěděl. Opět sklouznul k obecným proklamacím, jak je u něj pravidlem.  Požádali jsme o přeložení žádosti a jejího zdůvodnění, uvidíme, zda tyto dokumenty obdržíme. Toto uvádíme jako příklad, kdy na jedné straně jde město do projektu, který místostarosta nedokáže veřejně obhájit, na druhé straně požadavek na poskytnutí 10 mil. do táborských základních škol a školek je ze strany Pirátů a dalších členů koalice smeten se stolu.

K bodům, které se týkaly schválení dotací do hospodářského výsledku a veřejnosprávní smlouvy pro TZMT s.r.o. a na schválení neinvestiční dotace do hospodářského výsledku roku 2020, jsme se zdrželi, neboť SNK Tábor sobě nemá svého zástupce v Dozorčí radě společnosti (stávají koalice odmítla naši nominaci) a pro odpovědné hlasování nemáme dostačující informace týkající se finanční situace společnosti. Je s podivem, že v materiálu na schválení individuální dotace do hospodářského výsledku roku 2020 as veřejnoprávní smlouvy pro TZMT s.r.o. pro kino Svět se objevuje ve zdůvodnění, že neinvestiční dotace bude využita na provozování a správu kina Svět a poskytování služeb s tím spojených zejména neziskovým organizacím a veřejnosti. Proto jsme si vyžádali předložení informací, které s týkají poskytování služeb v kině Svět neziskovým organizacím.

Posledním zásadním bodem na jednání zastupitelstva byla Změna č. 7 územního plánu. Pro neznalé – řešení přístupu v ZOO na Větrovech. Opakovaná záležitost, na které záleží táborské koalici. Tato bylo vidět z vystoupení jednotlivých účastníků diskuse z řad koalice. Nakonec zvítězil rozum a   navrhovaná Změna územního plánu č. 7 nebyla i přes snahu koalice schválena

Samostatnou kapitolou byla část vymezená táborské veřejnosti, kde se diskutovala problematika propojení Vožická – Chýnovská. K tomuto problému bude informace zveřejněna v následujících dnech.

 

Za SNK Tábor sobě

Ing. Hana Randová, zastupitelka

Mohlo by se vám líbit...